پشتیبانی و دانلود

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

s f

اطلاعات تماس
ایران - اصفهان - نجف آباد
خیابان مجاهد شمالی ، مجتمع خورشید
kabinweb96@gmail.com
09136977622
ما را دنبال کنید

موسسه تجارت هوشمند متین

2.3: Matchmaking certainly Stress, Temperature, Volume, and you may Amount

2.3: Matchmaking certainly Stress, Temperature, Volume, and you may Amount

Early researchers looked the newest relationships one of several stress regarding a petrol (P) and its own temperatures (T), regularity (V), and you will matter (n) of the holding two of the four variables lingering (count and you will temperatures, such as), varying a 3rd (like pressure), and you may calculating the end result of your own change with the fourth (in cases like this, volume). The historical past of their breakthroughs provides numerous excellent samples of brand new medical strategy.

The partnership anywhere between Pressure and Frequency: Boyle’s Legislation

Since stress into a petrol grows, the volume of your gasoline reduces as fuel dust try forced nearer together. In contrast, since the stress into a gasoline decreases, the brand new gas regularity increases since the gas dirt can now flow further apart. Weather balloons score huge while they rise through the ambiance to regions of all the way down tension since amount of the fresh new gasoline provides increased; that’s, new atmospheric energy exerts reduced strain on the skin of your balloon, so that the indoor gas increases up until the external and internal pressures was equivalent.

dos.3: Dating certainly one of Stress, Heat, Volume, and you can Amount

The Irish chemist Robert Boyle (16271691) carried out some of the earliest experiments that determined the quantitative relationship between the pressure and the volume of a gas. Boyle used a J-shaped tube partially filled with mercury, as shown in Figure \(\PageIndex<1>\). In these experiments, a small amount of a gas or air is trapped above the mercury column, and its volume is measured at atmospheric pressure and constant temperature. More mercury is then poured into the open arm to increase the pressure on the gas sample. The pressure on the gas is atmospheric pressure plus the difference in the heights of the mercury columns, and the resulting volume is measured. This process is repeated until either there is no more room in the open arm or the volume of the gas is too small to be measured accurately. Data such as those from one of Boyles own experiments may be plotted in several ways (Figure \(\PageIndex<2>\)). A simple plot of \(V\) versus \(P\) gives a curve called a hyperbola and reveals an inverse relationship between pressure and volume: as the pressure is doubled, the volume decreases by a factor of two. This relationship between the two quantities is described as follows:

Figure \(\PageIndex<1>\): Boyles Experiment Using a J-Shaped Tube to Determine the Relationship between Gas Pressure and Volume. (a) Initially the gas is at a pressure of 1 atm = 760 mmHg (the mercury is at the same height in both the arm containing the sample and the arm open to the atmosphere); its volume is V. (b) If enough mercury is added to the right side to give a difference in height of 760 mmHg between the two arms, the pressure of the gas is 760 mmHg (atmospheric pressure) + 760 mmHg = 1520 mmHg and the volume is V/2. (c) If an additional 760 mmHg is added to the column on the right, the total pressure on the gas increases to 2280 mmHg, and the volume blackfling of the gas decreases to V/3.

where the ? icon was read “was proportional so you’re able to.” A land from V rather than step 1/P try thus a straight line whose slope is equivalent to the constant inside the Formula 6.2.step one and Equation 6.2.step 3. Splitting each party away from Equation 6.2.1 because of the V rather than P provides a comparable relationship anywhere between P and you will step one/V. The latest mathematical property value the continual depends on the level of energy found in the fresh new try and on the heat at which this new tests are performed. It relationship ranging from stress and you can volume is called Boyles law, as a result of its discoverer, and can be stated below: During the constant temperature, the quantity of a fixed number of a gasoline are inversely proportional so you can the pressure.

Post a Comment