پشتیبانی و دانلود

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

s f

اطلاعات تماس
ایران - اصفهان - نجف آباد
خیابان مجاهد شمالی ، مجتمع خورشید
kabinweb96@gmail.com
09136977622
ما را دنبال کنید

موسسه تجارت هوشمند متین

Latest English Type Fathers and sons will change against one another, and parents and de-

Latest English Type Fathers and sons will change against one another, and parents and de-

English Standard Type They are split, dad up against boy and you can child up against dad, mother facing daughter and you may girl against mother, mother-in-legislation against the woman child-in-laws and you can child-in-law up against mommy-in-rules.”

The newest American Bible a dad will be separated facing their guy and you will a man against his father, a mother or father against this lady girl and you can a child up against the girl mother, a mother or father-in-rules against the girl child-in-laws and you can a child-in-legislation against their mother-in-rules

Berean Investigation Bible They’ll certainly be divided, dad facing guy and you may son up against father, mommy facing daughter and you will girl up against mommy, mother-in-legislation facing daughter-in-laws and you will girl-in-legislation against mommy-in-law.”

Aramaic Bible into the Basic English “Getting a father could well be divided against his child and you can guy facing his father, mom up against her child and girl facing the woman mother, mother-in-legislation facing this lady girl-in-laws and livelinks-gebruikersnaam girl-in-law against the woman mother-in-laws

Berean Exact Bible They will be split up dad up against kid and son up against dad, mommy up against girl and you may daughter facing mother, mother-in-laws up against the girl daughter-in-laws and you will girl-in-law up against mommy-in-rules.”

King James Bible The father will be split up resistant to the guy, as well as the man from the father; the caretaker against the child, and also the girl from the mother; mom in-law up against the woman daughter-in-law, while the daughter-in-law facing her mother-in-law.

The King James Adaptation Dad will be split up against child and boy up against dad, mother facing child and you can child up against mom, mother-in-rules up against the girl daughter-in-laws and you may daughter-in-laws up against the woman mother-in-law.”

The fresh new American Basic Bible They’ll be split, father facing kid and you will guy up against father, mom facing daughter and you will child facing mommy, mother-in-laws against daughter-in-legislation and you may girl-in-rules facing mother-in-laws.”

NASB 1995 &#8220They might be split up, dad facing child and you may guy facing father, mother up against daughter and you may girl against mommy, mother-in-rules against girl-in-legislation and daughter-in-rules against mommy-in-legislation.&#8221

NASB 1977 “They are separated, dad up against boy, and you may child facing father; mommy up against daughter, and you will child facing mommy; mother-in-laws up against girl-in-rules, and you can girl-in-legislation up against mommy-in-rules.”

Increased Bible They are separated, father facing son and you may kid facing dad, mom against girl and you may girl up against mommy, mother-in-law facing girl-in-legislation and you may child-in-laws up against mother-in-law.”

Christian Basic Bible They’ll be split up, dad up against man, kid facing dad, mommy facing child, girl facing mother, mother-in-law against the lady child-in-laws, and you can daughter-in-rules up against mother-in-legislation. ”

Holman Christian Fundamental Bible They’ll be separated, dad against boy, kid facing father, mother against girl, daughter up against mommy, mother-in-rules against this lady child-in-rules, and daughter-in-laws up against mom-in-rules.&#8221

Western Practical Type They’ll certainly be split, father against boy, and you will boy up against dad; mother facing daughter, and you can child facing the lady mom; mother-in-law against the girl daughter in law, and you may daughter in law facing this lady mother in law.

Douay-Rheims Bible The father can be split up against the man, in addition to guy facing their dad, the caretaker resistant to the daughter, in addition to girl contrary to the mother, the mother in law against this lady daughter in law, and daughter in law up against their mother in law.

Great Translation Fathers would be facing its sons, and you may sons against their fathers; parents might possibly be against their girl, and daughters up against their moms and dads; mothers-in-law might be against its daughters-in-legislation, and you can girl-in-law up against their parents-in-law.”

Around the world Fundamental Version They’ll be separated dad against kid, guy up against dad, mom up against girl, daughter up against mom, mother-in-law up against girl-in-laws, and you will girl-in-legislation up against mommy-in-law.”

Literal Practical Type a dad could be separated up against a son, and you can a son facing a dad, a moms and dad against a child, and you can a child against a moms and dad, a parent-in-laws against the woman child-in-law, and you will a girl-in-law against this lady mother-in-legislation.”

Post a Comment